The M Matrix : Visualize Data to Win

ปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวสู่ยุคแห่งสารสนเทศ และท่ามกลางสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินการใดๆ ขององค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น จึงปฏิเสธิมิได้ว่า ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทท่านนั้น มีส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในการบริหาร การใช้ข้อมูลเพื่อให้การบริหารงานรวดเร็ว สะดวก และ รัดกุมมากขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือกับ Partner ชั้นนำหลายบริษัท รวมทั้ง บริษัท Ardency Consultant จำกัด จึงจัดงานสัมมนา ?The M Matrix ? Visualize Data to Win? ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้อง Convention Hall ตึก G ชั้น 2

ภายในงานแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายบริษัทกว่า 200 ท่าน ได้รับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Organization Transformation จาก บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ Azendian Solution และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารข้อมูลจาก บริษัท CP ALL Public Company Limited

โดยทางบริษัท Ardency Consultant จำกัด ได้ร่วมนำเสนอโซลูชันเกี่ยวกับระบบ Self Service ที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างชาญฉลาด (Building Human Resourcing Smartly) ให้กับแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงออกบูธสาธิตการทำงานของระบบให้กับผู้สนใจ

 


20160624_174407

 

20160624_093821

 

20160624_100507

 

20160624_094641

 

20160624_083143

 

20160624_142454

 

20160624_142457

 

20160624_6296

 

20160624_6524

 

20160624_1936

 

20160624_5113

 

1111