The M Matrix : Visualize Data to Win ปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวสู่ยุคแห่งสารสนเทศ และท่ามกลางสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินการใดๆ ขององค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น จึงปฏิเสธิมิได้ว่า ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทท่านนั้น มีส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในการบริหาร การใช้ข้อมูลเพื่อให้การบริหารงานรวดเร็ว สะดวก และ รัดกุมมากขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือกับ Partner ชั้นนำหลายบริษัท รวมทั้ง บริษัท Ardency Consultant จำกัด จึงจัดงานสัมมนา ?The M Matrix ? Visualize Data to Win? ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้อง Convention Hall ตึก G ชั้น 2 ภายในงานแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายบริษัทกว่า 200 ท่าน ได้รับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Organization Transformation จาก บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ Azendian Solution และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารข้อมูลจาก บริษัท CP ALL Public Company Limited โดยทางบริษัท Ardency…