การนำเสนอการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ?ในระบบ SAP ECC6.0 HR, ESS/MSS, Opentext, Nakisa Organization Visualization และ Business Intelligent / Business Object โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด?เมื่อวันที่ 6?สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 15? ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน