พิธีเปิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Start Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขึ้นใช้งานจริงทั่วประเทศ Go Live ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยระบบงานบริหารบุคคลที่มีความสามารถ (SAP Talent Management) รวมไปถึงการจัดการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning/Career Planning), Nakisa TalentHub for Managers/HR and Executives) และระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (SAP Business Intelligence/Business Information Warehouse)?โดยกลุ่มร่วมทำงาน CTC-ARD Consortium (Com Trading และ Ardency Consultant) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558


_PSW5179

_PSW5074

IMG_3817

IMG_3862

IMG_3817

_PSW5154

_PSW5164

IMG_3826