การอบรม SAP HR Overview โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ?ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 24?ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน


3042

3044

3045

3047

3111

3119

3122

3124

3125