การอบรม SAP Talent Management and Nakisa TalentHub Overview?โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Smart HR) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเริ่มดำเนินการในระยะที่ 2 โดย บริษัท Ardency Consultant จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ?ณ ห้อง?Theatre ชั้น 3?ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน


1426847579635 1426847604141 1426847634552??1426847641325 1426847648873 1426847677888 1426847724150